حلقه ی کنترل تشعشع منفی یک

حلقه ی کنترل تشعشع منفی یک در دوره تشعشع‌دفاعی عرفان حلقه دوره چهار عرفان حلقه به شرکت کنندگان معرفی میگردد و حفاظ آن نیز تفویض می گردد حلقه ی کنترل تشعشع منفی یک را می توان برای سایر افراد نیز اعلام کرد.