حلقه ی کنترل تشعشع منفی چهار

حلقه ی کنترل تشعشع منفی چهار در دوره چهار عرفان حلقه به شرکت کنندگان معرفی میگردد و حفاظ آن نیز تفویض می گردد حلقه ی کنترل تشعشع منفی چهار را می توان برای سایر افراد نیز اعلام کرد.