حلقه ی کنترل تشعشع منفی سه

حلقه ی کنترل تشعشع منفی سه در دوره چهار عرفان حلقه به شرکت کنندگان معرفی میگردد و حفاظ آن نیز تفویض می گردد حلقه ی کنترل تشعشع منفی سه را می توان برای سایر افراد نیز اعلام کرد.