حلقه ی کنترل تشعشع منفی دو

حلقه ی کنترل تشعشع منفی دو در دوره چهار عرفان حلقه به شرکت کنندگان معرفی میگردد و حفاظ آن نیز تفویض می گردد حلقه ی کنترل تشعشع منفی دو را می توان برای سایر افراد نیز اعلام کرد.