حلقه ی پاکسازی چاکرا

حلقه ی پاکسازی چاکرا در دوره شش عرفان حلقه به شرکت کنندگان معرفی میگردد و حفاظ آن نیز تفویض می گردد این حلقه فقط مخصوص شرکت کنندگان در دوره های عرفان حلقه است و نمی توان آن را برای دیگران اعلام نمود