حلقه ی قطع اتصال از شبکه منفی

حلقه ی قطع اتصال از شبکه منفی در دوره چهار عرفان حلقه به شرکت کنندگان معرفی میگردد و حفاظ آن نیز تفویض می گردد حلقه ی قطع اتصال از شبکه منفی را می توان برای سایر افراد نیز اعلام کرد.

توجه: اعلام حلقه یقطع اتصال از شبکه منفی نیازمند کسب اجازه از اتصال گیرنده، می باشد.