حلقه ی فرادرمانی

حلقه ی فرادرمانی در دوره یک(فرادرمانی)عرفان‌ حلقه به شرکت کنندگان معرفی میگردد و حفاظ آن نیز تفویض می گردد حلقه ی فرادرمانی را می توان برای سایر افراد نیز اعلام کرد.