حلقه ی تشعشع مثبت یک

حلقه ی تشعشع مثبت یک در دوره چهار عرفان حلقه به شرکت کنندگان معرفی میگردد و حفاظ آن نیز تفویض می گردد حلقه ی تشعشع مثبت یک را می توان برای سایر افراد نیز اعلام کرد.