حلقه ی تشعشع مثبت دو

حلقه ی تشعشع مثبت دو در دوره تشعشع‌دفاعی عرفان حلقه دوره چهار عرفان حلقه به شرکت کنندگان معرفی میگردد و حفاظ آن نیز تفویض می گردد حلقه ی تشعشع مثبت دو را می توان برای سایر افراد نیز اعلام کرد.