حلقه ی تشعشع دفاعی یک

حلقه ی تشعشع دفاعی یک در دوره تشعشع‌دفاعی عرفان حلقه به شرکت کنندگان معرفی میگردد و حفاظ آن نیز تفویض می گردد حلقه ی تشعشع دفاعی یک را می توان برای سایر افراد نیز اعلام کرد.

توجه: اعلام حلقه یتشعشع دفاعی یک نیازمند کسب اجازه از اتصال گیرنده، می باشد.