حلقه ی تشعشع دفاعی پاکسازی اماکن عمومی

حلقه ی تشعشع دفاعی پاکسازی اماکن عمومی در دوره تشعشع‌دفاعی عرفان حلقه به شرکت کنندگان معرفی میگردد و حفاظ آن نیز تفویض می گردد حلقه ی تشعشع دفاعی پاکسازی اماکن عمومی را می توان برای سایر افراد نیز اعلام کرد.

توجه: اعلام حلقه یتشعشع دفاعی پاکسازی اماکن عمومی نیازمند کسب اجازه از اتصال گیرنده، می باشد.