حلقه ی تشعشع دفاعی پاکسازی اماکن خصوصی

حلقه ی تشعشع دفاعی پاکسازی اماکن خصوصی در دوره تشعشع‌دفاعی عرفان حلقه به شرکت کنندگان معرفی میگردد و حفاظ آن نیز تفویض می گردد حلقه ی تشعشع دفاعی پاکسازی اماکن خصوصی را می توان برای سایر افراد نیز اعلام کرد.

توجه: اعلام حلقه یتشعشع دفاعی پاکسازی اماکن خصوصی نیازمند کسب اجازه از اتصال گیرنده، می باشد.