حلقه ی تشعشع دفاعی قطع شنیداری

حلقه ی تشعشع دفاعی قطع شنیداری در دوره تشعشع‌دفاعی عرفان حلقه به شرکت کنندگان معرفی میگردد و حفاظ آن نیز تفویض می گردد حلقه ی تشعشع دفاعی قطع شنیداری را می توان برای سایر افراد نیز اعلام کرد.

توجه: اعلام حلقه یتشعشع دفاعی قطع شنیداری نیازمند کسب اجازه از اتصال گیرنده، می باشد.