حلقه ی تشعشع دفاعی سه

حلقه ی تشعشع دفاعی سه در دوره تشعشع‌دفاعی عرفان حلقه به شرکت کنندگان معرفی میگردد و حفاظ آن نیز تفویض می گردد حلقه ی تشعشع دفاعی سه را می توان برای سایر افراد نیز اعلام کرد.

توجه: اعلام حلقه یتشعشع دفاعی سه نیازمند کسب اجازه از اتصال گیرنده، می باشد.