حلقه ی تزکیه تشعشعاتی

حلقه ی تزکیه تشعشعاتی در دوره چهار عرفان حلقه به شرکت کنندگان معرفی میگردد و حفاظ آن نیز تفویض می گردد این حلقه فقط مخصوص شرکت کنندگان در دوره های عرفان حلقه است و نمی توان آن را برای دیگران اعلام نمود