حلقه ی ارتباط ویژه

حلقه ی ارتباط ویژه این حلقه فقط مخصوص شرکت کنندگان در دوره های عرفان حلقه است و نمی توان آن را برای دیگران اعلام نمود