دوره یک-هوشمندی-استادطاهری

دوره یک-هوشمندی-استادطاهری محمد علی طاهری

دوره یک – جلسه یک
هوشمندی، کشف رمز مطرب و ساز و آهنگ و رقص، آفریده‌شدن جهان هستی از هوشمندی، اشاره به موضوع الهام و بنای همه‌ی علوم و بازی این ترم و هدف از آن، سوگندنامه و قابلیت استفاده از هوشمندی و نتیجه ما

مباحث مرتبط در آرشیو موضوعی

دوره یک-هوشمندی-استادطاهری - آرشیو عرفان حلقه