در فقدان استاد طاهری

در فقدان استاد طاهری محمد علی طاهری

“ما که سوختیم/به هر حال ما که این غرامتها رو دادیم/ما که صدماتش رو خوردیم،نگهداریم تا نسل بعدیمون از یک فراغت و آرامش و اطلاعات و آگاهی بیشتری برخوردار بشه….
در چند دهه قبل من با آگاهی تمام شروع کردم و میدونستم که این کلنجار رفتنها،این بحثها و مباحثات ،دشمنها….یک چیز کوچکی نیست و باید غرامتش پرداخت بشه و در حد خودمون هم پرداخت کردیم اون غرامت رو ..”
استادِ شهید ” محمد علی طاهری”

مباحث مرتبط در آرشیو موضوعی

در فقدان استاد طاهری - آرشیو عرفان حلقه