ترم یک توضیحات استاد محمدعلی طاهری در مورد توکل

ترم یک توضیحات استاد محمدعلی طاهری در مورد توکل محمد علی طاهری

استادمحمدعلی‌طاهری

در این مکتب تمرکز جایی ندارد، اشاره به گستردگی در ترم هفت، مثال دکتر دندان پزشکی، سپردن به هوشمندی، کار آسمانی و قانون آسمانی و مرام تسلیم، رسیدن به توکل و اعتماد، هدف ما درمان نیست

مباحث مرتبط در آرشیو موضوعی

ترم یک توضیحات استاد محمدعلی طاهری در مورد توکل - آرشیو عرفان حلقه