افسردگی و زبان تشعشعاتی

افسردگی و زبان تشعشعاتی محمد علی طاهری

دوره یک – جلسه دوم
.افسردگی یعنی تشعشع منفی. تفکرات مثبت انسان، ایجاد تشعشع مثبت می‌کند
.تفکرات منفی انسان، ایجاد تشعشع منفی می‌کند
زبان اصلی انسان، زبان تشعشعات است و تشعشع مثبت و منفی فقط در کلام و حرف .نیست بلکه تشعشعات ما زودتر از ما حرف می‌زند
بعنوان مثال : احساس آرامش در برخورد با بعضی افراد یا احساس دلشوره و ناراحتی و ناآرامی در مواجه با برخی اشخاص
تشعشع افراد ممکن است هیچ ارتباطی با ظاهرشان نداشته باشد .ممکن است ظاهر فردی بسیار آرام اما بعد از مواجه‌شدن و گذشت مدت زمانی، تشعشع ناآرامی و درنتیجه احساس ناراحتی به ما دست بدهد .
در صورت مواجه شدن با افراد افسرده حتی اگر ما آنها را نشناسیم، احساس خمودگی و ناراحتی به ما دست می‌دهد .
.افسرده دل افسرده کند انجمنی را
ماجرای رطب‌خورده کی منع رطب کند: درخواست فردی از پیامبر برای نصیحت کردن فرزندش که رطب زیاد می‌خورد و پیامبر فرمودند برو و فردا بیا . فردای آنروز پیامبر به پسر نصیحت کرد که رطب زیاد نخورد. علت آنکه در روز اول پیامبر نصیحت نکردند این بود که، خود ایشان آنروز رطب خورده بودند.
نتیجه : کسی که خودش عملی را انجام می‌دهد، تشعشعش جلوتر از خودش و خلاف حرفش اثر دارد .
تیک‌های عصبی افراد نیز ایجاد تشعشع منفی برای دیگران می‌کند.
درمان و حذف تیک‌های عصبی ( تکان دادن پا و … ) توسط فرادرمانی برای رفع اثر تشعشعات منفی تیک‌های عصبی فرد نسبت به دیگران .
. وجود ما نباید هیچ تیک عصبی داشته باشد زیرا هر تیک، یک پالس منفی می‌دهد
. دنیای عرفان، دنیای تشعشع منفی نیست
اگر ساعت‌ها هم در موقعیتی باشیم، کوچکترین تیک عصبی نباید داشته باشیم
(از اثرات رفع تیک‌های عصبی با اتصال به شبکه شعور کیهانی و فرادرمانی)
تفکرات منفی، ایجاد تشعشعات منفی می‌کند و نتیجه‌ی آن، پژمردگی و افسردگی است.
رفع تشعشعات منفی و ایجاد تشعشعات مثبت به واسطه‌ی اتصال فرادرمانی و نتیجه ی آن: شکوفایی، سرزندگی و سرحالی.
افسردگی برای فرد افسرده با تفکر منفی شروع می‌شود(با هر علتی) سپس تشعشع افسردگی، هم دیگران را و هم خود شخص را در بر می‌گیرد.
.تشعشع افسردگی در مدارهای بیضی شکل، وجود شخص را احاطه می‌کند
از هر طریقی به شبکه شعور کیهانی نزدیک بشویم، روی ما کار می شود: چه با اسکن
. …با شعور کیهانی چه با اسکن با نیروی کیهانی و
هدف از معرفی فرادرمانی، شناخت پیدا کردن و آشنا شدن و دانستن تمامی جزئیات مربوطه است. اما نهایتا، انجام کار فقط با یک <<نظر>> است .
. همه‌ی کارها در دنیای عرفان با یک نظر انجام می شود
www.interuniversalism.us
www.interuniversalism.org
عرفان‌حلقه(کیهانی)، استادمحمدعلی‌طاهری

مباحث مرتبط در آرشیو موضوعی

افسردگی و زبان تشعشعاتی - آرشیو عرفان حلقه