آگاهی مثبت رسالت می آورد

آگاهی مثبت رسالت می آورد

آگاهی مثبت رسالت می آورد و کسی که آگاه می شود و آگاه هست رسالت بر او واجب می شود و بر او می افتد

مباحث مرتبط در آرشیو موضوعی

آگاهی مثبت رسالت می آورد - آرشیو عرفان حلقه