هفت شهر عشق و فنداسیون و اهمیت آن، کلاس بی کلاسی ، آتش به اختیار ، نجات جمعی

هفت شهر عشق و فنداسیون و اهمیت آن، کلاس بی کلاسی ، آتش به اختیار ، نجات جمعی

اشاره استاد محمدعلی طاهری به هفت شهر عشق و اشاره به فُنداسیون و اهمیت آن.اشاره به کلاس بی کلاسی و آتش به اختیار – اهمیت حرکت جمعی- نجات جمعی و فناء فی الخلق
دوره ۷ جلسه ۴ قسمت دوم-حدود دقیقه ۴۵

مباحث مرتبط در آرشیو موضوعی

دوره های عرفان حلقه

عرفان حلقه