دوره یک-مقدمه‌ی فرادرمانی-استادطاهری

دوره یک-مقدمه‌ی فرادرمانی-استادطاهری محمد علی طاهری

دوره یک – جلسه اول
مقدمه‌ی فرادرمانی و فراکل نگری و دیدگاه آن، کالبدهای مختلف و اجزای وجودی انسان، نگاه تک‌بعدی به انسان در طول تاریخ، تعریف بیماری، مقدمه‌ی تست و تحقیق هوشمندی.

مباحث مرتبط در آرشیو موضوعی

دوره های عرفان حلقه

عرفان حلقه