تماس با ستاد_استاد محمد علی طاهری_از خود چه عاشقانه برونم کشید و رفت.

تماس با ستاد_استاد محمد علی طاهری_از خود چه عاشقانه برونم کشید و رفت. محمد علی طاهری

“وقتی دسترسی وجود ندارد باید بدانیم ما خود هم در حلقه وحدت هستیم و دست و پایمان را گم نکنیم اگر نتوانستیم با ستاد تماس بگیریم. اگر بتوانیم متصل بشویم می بینیم همه چیزهای لازم را داریم.

اگر مشکلی وجود دارد، مگر قرار است من برای شما چه کار کنم؟
من همان کاری را میخواهم بکنم که خودتان هم می خواهید انجام بدهید. خودتان در ارتباط قرار بگیرید و اتصالی که من میخواهم برای شما اعلام کنم را خودتان باید بگیرید.

پس نباید احساس تنهایی کنید. اگر احساس تنهایی کنیم یعنی از فاز مثبت فاصله داریم. کسی که می گوید من تنهایم یعنی خدا هم با من نیست.
اما اگر ما در اتصال باشیم احساس تنهایی وجود ندارد.”
دوره 5/ استاد محمد علی طاهری

مباحث مرتبط در آرشیو موضوعی

دوره های عرفان حلقه

عرفان حلقه