حلقه ی تشعشع دفاعی دو

حلقه ی تشعشع دفاعی دو در دوره تشعشع‌دفاعی عرفان حلقه به شرکت کنندگان معرفی میگردد و حفاظ آن نیز تفویض می گردد حلقه ی تشعشع دفاعی دو را می توان برای سایر افراد نیز اعلام کرد.

توجه: اعلام حلقه یتشعشع دفاعی دو نیازمند کسب اجازه از اتصال گیرنده، می باشد.

دوره های عرفان حلقه

عرفان حلقه