آرشیو عرفان حلقه

توضیحات استاد محمد علی طاهری در باره مفهوم “القارعه مالقارعه” و قیامت اول(قیامت زمینی یا به پایان رسیدن حیات در زمین)و قیامت دوم(قیامت فرامکانی یا یوم الدین )

توضیحات استاد محمد علی طاهری در باره مفهوم “القارعه مالقارعه” و قیامت اول(قیامت زمینی یا به پایان رسیدن حیات در زمین)و قیامت دوم(قیامت فرامکانی یا یوم الدین ) محمد علی طاهری

توضیحات استاد محمد علی طاهری درباره مفهوم “القارعه مالقارعه” و قیامت اول(قیامت زمینی یا بپایان رسیدن حیات در زمین)و قیامت دوم(قیامت فرامکانی یا یوم الدین )

مباحث مرتبط در آرشیو موضوعی

دوره های عرفان حلقه

عرفان حلقه